Betere zorg en informatie voor jongeren

 
 

“Wanneer ik voor het eerst over seksuele voorlichting hoorde? Ik moet je bekennen dat ik me niet kan herinneren dat het iets is waar ik met mijn vader of moeder over praatte. En zelfs op school werd er niet over gesproken. In Oeganda is praten over seks echt een taboe. Op de basisschool kregen we bij biologie de basis over voortplanting, maar hiv werd niet uitgebreid besproken. Het enige wat ons werd geleerd was het bekende ABC: abstinence (onthouding), Being Faithful (trouw blijven) en Condoms (condooms gebruiken). Met name onthouding werd benadrukt: onthouding, onthouding, onthouding… dat was het beste, werd ons verteld.”

Aan het woord is Wilber, één van de jongeren die sinds dit jaar over zijn leven met hiv vertelt op onze website en die als trainer organisaties helpt bij het verbeteren van de voorlichting aan jongeren. Met zijn verhaal laat hij zien dat seksuele voorlichting aan Afrikaanse jongeren veel beter kan. Nog altijd krijgen duizenden jongeren te horen dat onthouding dé manier is om hiv te voorkomen, terwijl al lang bewezen is dat aandringen op onthouding geen effectieve strategie is.

Het gebrek aan kennis draagt eraan bij dat aids onder Afrikaanse jongeren hint button de belangrijkste doodsoorzaak is.

Over condooms werd wel gesproken, maar velen van ons wisten niet eens hoe we een condoom moesten gebruiken. Dat hadden we simpelweg nooit geleerd op school. We kregen alleen plaatjes te zien van hoe een condoom eruit zag. En hoewel mijn vader wel het belang van een condoom besprak, wisten wij als zoons en dochters niet hoe we condooms moesten gebruiken.
Wilber (27 jaar) - Oeganda

Minder barrières, betere zorg

In 2015 hebben we met 44 projecten ruim 7 miljoen jongeren bereikt met voorlichting en zorg. Daarnaast hebben we op internationaal niveau meegedacht over het verbeteren van de hiv-zorg voor jongeren. Zo waren we onder andere betrokken bij de totstandkoming van het All In! Initiatief, waarin aandacht wordt gevraagd voor tieners met hiv.

Met ons project ‘ASK: wat jongeren willen, wat jongeren nodig hebben’, dat in 2015 werd afgerond, hebben we ongeveer tienduizend jongeren bereikt met seksuele voorlichting. Jonge vrouwen leerden we bijvoorbeeld hoe ze kunnen onderhandelen over condoomgebruik. Daarnaast hebben we samen met de overheid en gezondheidswerkers in ruim zevenduizend klinieken in Kenia en Oeganda gezorgd dat er meer hiv-remmers en condooms beschikbaar kwamen voor jongeren. Een onderzoek naar rechtenschendingen binnen de gezondheidszorg, dat jongeren met hiv binnen het project hebben uitgevoerd, liet onder andere zien dat een kwart van de zwangere meisjes met hiv ten onrechte te horen krijgt dat een keizersnede hun enige optie is om een kindje zonder hiv te krijgen.

Vooruitblik 2016

Dankzij de behaalde successen krijgt het ASK-project in 2016 een vervolg. We zullen onze activiteiten binnen het vervolgproject ‘Get Up, Speak Out’ richten op zogenaamde ‘hotspots’, de plekken waar hiv het meeste voorkomt, omdat daar het grootste verschil te maken is. Bovendien zullen we de activiteiten nog beter afstemmen op de behoeftes van de doelgroep. Zo zijn vroege schoolverlaters (vaak meisjes) een moeilijk bereikbare groep gebleken, omdat voorlichtingsactiviteiten over het algemeen op of rondom scholen plaatsvinden. In overleg met de jongeren zelf zullen we bekijken hoe we deze kwetsbare groep toch kunnen bereiken. Daarnaast lopen er verschillende reeds gestarte projecten voor jongeren door.

Lees meer over de projecten waarin we de hiv-zorg voor jongeren verbeteren. Bijvoorbeeld door in 12 landen te zorgen voor effectievere voorlichting

ASK: Wat jongeren willen, wat jongeren nodig hebben

ASK-project succesvol afgerond

Het ASK-project, dat wij in een alliantie hint button met steun van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben uitgevoerd, is in 2015 afgerond. Het project was gericht op het verbeteren van de seksuele gezondheid van jongeren in zeven ontwikkelingslanden. STOP AIDS NOW! heeft bijgedragen aan de fantastische resultaten van dit programma in Oeganda en Kenia. Zo zorgden wij ervoor dat ook de stem van jongeren met hiv gehoord werd en dat er aandacht was voor hun specifieke wensen en behoeftes. Een kwart van de jongeren met hiv bleek bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsgesprekken te horen dat zij geen seks mochten hebben; iets wat onrealistisch en in strijd met hun rechten is. Dankzij STOP AIDS NOW! is de boodschap nu: seks mag, maar doe het veilig.

Om de beschikbaarheid van hiv-medicatie en anticonceptiemiddelen te verbeteren hebben we de overheid geholpen bij het beheren van de voorraad, onder andere door ambtenaren te leren hoe ze de inkoop beter kunnen plannen en afstemmen op toekomstig gebruik. Dit heeft ertoe geleid dat de beschikbaarheid van hiv-remmers en anticonceptiemiddelen in zo’n zevenduizend klinieken aanzienlijk is verbeterd. In meer dan honderd betrokken klinieken komen voorraadtekorten zelfs helemaal niet meer voor.

Op seks onder jongeren rust in Kenia en Oeganda een groot taboe. In het bijzijn van volwassenen hebben jongeren het er dus liever niet over. Met speciale jongerenruimtes, die meestal onderdeel zijn van een bestaande kliniek maar in verband met de privacy van de jongeren een eigen ingang hebben, hebben we gezorgd dat jongeren makkelijker naar de kliniek gaan voor informatie over veilige seks en zorg. In totaal zijn 1386 gezondheidswerkers getraind om jeugdvriendelijke zorg te bieden. Zij verschaffen informatie op een manier die jongeren aanspreekt, doen hiv-tests en nemen jongeren als het nodig is letterlijk aan de hand mee naar een arts. Voor jongeren met hiv zijn er speciale steungroepen opgericht, waar zij informatie krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Dit alles draagt eraan bij dat jongeren vaker veilige seks hebben en zich eerder laten testen en behandelen, wat de verspreiding van hiv tegengaat.

Sinds ik lid ben van de steungroep heb ik geen bijeenkomst overgeslagen. Het helpt me elke dag. Ik heb zoveel nieuwe informatie gekregen. Het resultaat is dat ik nu ook anderen stimuleer. Ik sta positief in het leven, omdat ik bij elke bijeenkomst weer nieuwe ideeën opdoe. Dit had ik nooit verwacht toen ik ontdekte dat ik hiv had. En het mooiste van alles? Mijn zoontje is nu 2 jaar en 5 maanden oud en hij heeft geen hiv! Dat is toch wat elke moeder met hiv wil, een gezonde baby zonder hiv. Wat heb ik nog meer te wensen?
Naomi (20 jaar) – lid steungroep STOP AIDS NOW! in Oeganda

Verbeterde zorg rond zwangerschap en geboorte in Malawi

Nieuwe richtlijnen

Jonge vrouwen ervaren allerlei barrières bij de toegang tot goede zorg. Dit kan er onder andere toe leiden dat zwangere vrouwen hiv overdragen op hun kindje, terwijl dat voorkomen kan worden. Met de juiste zorg is de kans op overdracht kleiner dan 5 procent, terwijl dit anders kan oplopen tot wel 45 procent. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is dus van groot belang. In Malawi bestonden al richtlijnen voor de zorg op dit gebied, maar daarin was weinig aandacht voor de patiënten. Dat zorgde ervoor dat patiënten in de praktijk te maken hadden met een gebrek aan privacy en dat ze vaak weinig tijd kregen om over medische ingrepen te beslissen, met als gevolg dat te weinig vrouwen naar een kliniek gaan.

Dankzij dit STOP AIDS NOW! project zijn de richtlijnen aangepast. Er zijn posters en brochures ontwikkeld die zowel zorgverleners als patiënten met behulp van plaatjes informeren over de rechten van vrouwen en de zorg die ze mogen verwachten en in drie klinieken zijn informatieve muurschilderingen gemaakt. Door goede informatie te geven en mensen te leren dat ze er wat van kunnen zeggen als de zorg niet goed is, zorgen we ervoor dat meer vrouwen naar een kliniek gaan en de zorg uiteindelijk verbetert.

Rechtenschendingen binnen de seksuele gezondheidszorg

Het verminderen van rechtenschendingen binnen de seksuele gezondheidszorg was een belangrijk doel van dit project, omdat rechtenschendingen ervoor zorgen dat vrouwen, ook als ze zwanger zijn of hiv hebben, minder naar klinieken gaan. Om dit te bereiken zijn verschillende vrouwenrechtencomités opgericht, die samenwerken met vertegenwoordigers van de klinieken en lokale leiders.

Vrouwen kunnen bij de vrouwenrechtencomités terecht als ze het idee hebben dat hun rechten in de kliniek of gemeenschap geschonden worden. Bijvoorbeeld als zij gediscrimineerd worden door een gezondheidswerker. De comités blijken een goede schakel te zijn tussen de kliniek en de gemeenschap. En in Mitundukliniek worden ze zelfs ingezet om vrouwen die uit zorg zijn verdwenen weer op te sporen.
Tusekele Mwakasungula – voormalig project coördinator

Om de duurzaamheid van deze comités te verzekeren zijn de leden voorgedragen door de al langer bestaande steungroepen van mensen met hiv. Desondanks weten vrouwen de comités nog niet zo goed te vinden. De eerste maanden van 2016 zullen daarom gebruikt worden om de comités nog wat beter onder de aandacht van de bevolking te brengen, onder andere door de leden van de comités met T-shirts en identificatiekaarten beter herkenbaar te maken.

De vrouwenrechtencomités blijken een grote rol te kunnen spelen bij het verbeteren van de zorg en het bereiken van zwangere vrouwen. In 2016 zullen we deze belangrijke bevindingen uit het project en de aangepaste richtlijnen daarom onder de aandacht van het landelijke ministerie brengen, in de hoop dat zij de aanbevelingen voor heel Malawi zullen overnemen.

Betere voorlichtingsprogramma’s voor jongeren in Afrika

Naast het bereiken van de juiste doelgroep is het voor veel organisaties lastig om voorlichting geven die ook echt effect heeft. Om de kwaliteit van voorlichtingsprogramma’s te verbeteren hebben we de afgelopen jaren in Afrika trainers opgeleid om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van betere voorlichtingsprogramma’s. In totaal hielpen zij 142organisaties bij het ontwikkelen van effectieve voorlichtingsprogramma’s die beter op de behoeftes van jongeren waren afgestemd en waarin het taboe op seks door jongeren werd weggenomen.

Wetenschappelijk onderzoek

Om het effect van ons werk te meten hebben we, onder leiding van de Universiteit van Maastricht, onderzoek gedaan. Daarmee willen we achterhalen op welke manier de kwaliteit van de voorlichting verbeterd is en wat voor effect dit heeft op de seksuele gezondheid van jongeren. De resultaten worden in 2016 bekend.

Ik ben door STOP AIDS NOW! getraind om beter voorlichting te kunnen geven, deze kennis geef ik door aan andere organisaties zodat zij ook seksuele voorlichting kunnen geven. Zo verspreidt de kennis zich als een olievlek. En kunnen we dus echt een verschil maken!
Wilber (27 jaar) – getrainde trainer uit Oeganda

Dankzij het project, dat in 2015 afliep, zijn duizenden jongeren bereikt met betere voorlichting. Een enorm succes, dat we graag willen doorzetten. Dankzij een bijdrage van Amplify Change kunnen de trainers in 2016 nog diverse extra organisaties begeleiden. Bovendien zijn we een zelfvoorzienend online platform aan het ontwikkelen, zodat de activiteiten kunnen worden voortgezet.

 

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.