Financiën

 
 

Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van de
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland.

Kengetallen 2015 van de stichting
Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland

hint button hint button hint button hint button hint button hint button hint button hint button

 
Staat van baten en lasten over 2015

(voor vergelijk met 2014 zie jaarrekening)

(in euro's x 1.000) Aids Fonds
STOP AIDS NOW!
Soa Aids Nederland
2015
Waarvan
STOP AIDS NOW!
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 14.982 6.552
Baten uit acties van derden 3.934 1.449
Subsidies van overheden 21.889 1.670
Financiele baten en lasten 351 60
Overige baten 507 365
Som der baten 41.663 10.096
     
Lasten    
Besteed aan doelstellingen    
Meer testen 5.198 1.615
Barrières wegnemen 18.715 2.636
Versterken maatschappelijke organisaties 9.547 2.683
Meer wetenschappelijke kennis 285 0
Bewustwording 4.126 2.264
  37.871 9.197
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving 1.868 1.124
Kosten acties derden 442 145
Kosten verkrijging subsidies overheden 30 0
  2.340 1.269
Kosten beheer en administratie 1.318 342
Som der lasten 41.529 10.808
Resultaat 134 -712
     
Resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve 70 2
Bestemmingsreserves 743 23
Overige reserve 553 165
Bestemmingsfondsen -1.232 -901
  134 -712

 

Balans van de stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

(in euro's x 1.000) 31 december 2015 31 december 2014
Activa    
Materiële vaste activa 1.597 1.411
Vorderingen 4.663 6.375
Liquide middelen 28.164 25.843
     
Totaal Activa 34.424 33.629
     
Passiva    
Reserves en fondsen    
Reserves    
Continuïteitsreserve 2.666 2.596
Bestemmingsreserves 6.164 5.421
Overige reserve 1.993 1.440
  10.823 9.457
Fondsen    
Bestemmingsfondsen 3.879 5.111
     
Totaal reserves en fondsen 14.702 14.568
     
Langlopende schulden 2.654 2.566
Kortlopende schulden 17.068 16.495
     
Totaal Passiva 34.424 33.629
 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.