Iedereen op behandeling

 
 

“Tot een paar jaar geleden moesten we elke week naar een begrafenis, zonder dat we wisten waar onze mensen dood aan gingen”, vertelt een traditionele leider uit Swaziland, waar meer dan één op de vier volwassenen hiv heeft. “Ik ontdekte dat mensen dood gingen door gebrek aan kennis. Door MaxART ben ik bewust gemaakt van het belang van testen en behandelen van hiv.”

Swaziland is het land dat het zwaarst getroffen is door hiv. In 2011 startten wij hier, met hulp van de Nationale Postcode Loterij, het baanbrekende MaxART-project. Ons doel: vrijwel de gehele bevolking testen en eerder behandelen met hiv-remmers, omdat dat beter is voor de gezondheid van mensen met hiv, en tegelijkertijd nieuwe hiv-infecties voorkomt.

In 2015 zijn we nog een stap verder gegaan. In het Hhohho-district in Swaziland bieden we in veertien klinieken alle mensen met hiv direct behandeling aan, ongeacht hun gezondheidstoestand. Dit is vernieuwend, omdat tot nu toe met behandelen gewacht werd tot hiv het immuunsysteem al had aangetast. Met ons project willen we laten zien dat ‘direct behandelen’ in de praktijk uitvoerbaar is. Het betrekken van de gemeenschap vormt een onmisbaar onderdeel van onze aanpak in Swaziland. “Mijn kennis breng ik over op de mensen in mijn gemeenschap. Ik was de eerste die zich liet testen op hiv, ten overstaan van iedereen. Het was fantastisch om te zien dat door mijn voorbeeld alle mensen uit mijn gemeenschap zich vervolgens lieten testen.” Op die manier halen we hiv en aids uit de taboesfeer. Daar heeft iedereen baat bij, en zeker jonge vrouwen, die extra kwetsbaar zijn en voor wie het vaak moeilijk is om de testuitslag te delen met hun naasten.

Het is intussen wetenschappelijk bewezen dat direct behandelen van een hiv-infectie de beste gezondheidsvooruitzichten biedt aan iedereen, het nieuwe hiv infecties voorkomt en een effectieve manier is om de aidsepidemie te stoppen.
Louise van Deth, directeur STOP AIDS NOW!

Nieuwe behandelrichtlijnen

Eerder testen betekent eerder starten met behandelen, waardoor mensen minder snel ziek worden en hiv zich minder snel verspreidt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in september nieuwe richtlijnen opgesteld voor het behandelen van hiv-infecties. Op het feit dat de WHO MaxART als voorbeeld noemt in deze richtlijnen, waarin ‘direct behandelen’ de nieuwe standaard is, zijn we natuurlijk enorm trots.

Vooruitblik 2016

Volgens de nieuwe WHO-richtlijnen moeten wereldwijd alle 36,9 miljoen mensen met hiv behandeld worden. Dat vraagt de komende jaren om een enorme inspanning. In 2016 zullen wij die inspanning niet alleen leveren in Swaziland, maar ook in Oeganda. Daar willen we in vijf districten alle kinderen met hiv behandelen en zorgen dat minder kinderen met hiv geboren worden. Bovendien zullen we informatie over de samenwerking met gemeenschappen en onze effectieve aanpak in Swaziland actief delen met overheden in Zuidelijk Afrika, om hen te stimuleren de nieuwe WHO-richtlijnen te implementeren.

Lees meer over hoe we de aidsepidemie stoppen door zo veel mogelijk mensen te behandelen

MaxART: voor een betere gezondheid en nul nieuwe hiv-infecties

In Swaziland werken we met het bijzondere MaxART-project al sinds 2011 aan het einde van aids, door zo veel mogelijk mensen te testen en als dat nodig is te behandelen. We werken daarvoor nauw samen met verschillende belanghebbenden, zoals mensen met hiv, lokale organisaties, de overheid en onderzoekers. We zorgen ervoor dat bestaande systemen beter op elkaar aansluiten en creëren een veilige, niet politieke omgeving waarin de verschillende partijen gezamenlijk het einde van aids mogelijk maken.


Activiteiten in de gemeenschap

In de eerste fase van het MaxART-project hebben we verschillende activiteiten op gemeenschapsniveau uitgevoerd, zoals huisbezoeken om voorlichting te geven, het trainen van 98 traditionele leiders om hen bij de aidsbestrijding te betrekken en 269 groepsgesprekken met de gemeenschap om de vraag naar goede hiv-zorg te stimuleren. Daarmee zorgden we ervoor dat inmiddels jaarlijks meer dan 250.000 mensen in Swaziland een hiv-test doen, en dat ruim 90 procent van de mensen met hiv op basis van de WHO-richtlijn hint button behandeld wordt.

Het afgelopen jaar hebben we deze activiteiten in een praktijkstudie in kaart gebracht en gedocumenteerd wat ze hebben opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen voor toekomstige projecten. Zo blijkt het heel belangrijk om bij activiteiten gebruik te maken van bestaande structuren, zoals lokale belangenverenigingen en organisaties, zodat de aidsbestrijding ook echt door de gemeenschap gedragen wordt. En om bijvoorbeeld moeilijk bereikbare groepen te bereiken, blijkt het inzetten van test- en behandelmogelijkheden op locatie effectief.

Aandacht voor onze aanpak

Via ons samenwerkingsverband Stop AIDS Alliance hint button zijn de bevindingen uit de praktijkstudie meegenomen in het rapport Communities Deliver:The Critical Roles of Communities in Reaching Global Targets to End the AIDS Epidemic, dat in samenwerking met UNAIDS is gepubliceerd. Het rapport bewijst de onmisbare rol van gemeenschappen in de aidsbestrijding en heeft als doel om grote donoren en overheden te overtuigen van het belang van samenwerken met en investeren in gemeenschappen, ook als dat risico’s met zich meebrengt. MaxART laat zien dat samenwerken met gemeenschappen cruciaal is om de aidsepidemie te stoppen.

Om MaxART wereldwijd onder de aandacht te brengen, hebben wij onze communicatie-expertise gedeeld en onze lokale partners advies gegeven over het toegankelijk en aantrekkelijk presenteren van het doel, de activiteiten en resultaten van het project. Eind 2015 heeft dit geresulteerd in een video over de eerste fase van MaxART. Hiermee laten we op een toegankelijke manier zien wat onze aanpak inhoudt en wat de resultaten tot dusver zijn. De video wordt ingezet door de partnerorganisaties binnen MaxART maar is ook bedoeld voor overheden in Zuidelijk Afrika. Door te laten zien dat onze aanpak in Swaziland werkt, stimuleren wij hen om de werkwijze over te nemen en zo de aidsepidemie in de regio in te dammen.


Een generatie zonder aids – te beginnen met kinderen in Oeganda

Ook in andere landen werken we samen met de gemeenschap om te zorgen dat meer mensen behandeld worden. In ons project ‘Een generatie zonder aids - te beginnen met kinderen in Oeganda’, waarin we in vijf districten alle kinderen met hiv willen behandelen en ervoor willen zorgen dat minder kinderen met hiv geboren worden, bekijken we samen met de gemeenschap welke barrieres de hiv-zorg voor kinderen en zwangere vrouwen in de weg staan. Uit de startstudie die we in 2015 uitvoerden blijkt armoede een groot probleem. Daarom zullen de activiteiten die we op gezinsniveau gaan uitvoeren, nog meer dan al bedacht was, gericht zijn op het verbeteren van de economische positie van de 3500 betrokken gezinnen. Zo ondersteunen we spaar/leen-groepen van vrouwen. De vrouwen kunnen het geleende geld gebruiken voor medische uitgaven of om een kleine onderneming mee te financieren.

Uniek voor het project in Oeganda is dat we de aidsproblematiek op drie niveaus aanpakken. Zoals te zien is op de afbeelding hierboven werken we met gezinnen, gemeenschappen en klinieken; en dat alles in nauwe samenwerking met het Oegandese Ministerie van Gezondheid. Zo zorgen we ervoor dat het bestaande zorgaanbod ook de mensen op het platteland bereikt en dichten we de gaten in de huidige hiv-zorg voor kinderen.

Alleen door alle barrières die hiv-zorg voor kinderen in de weg staan aan te pakken is de epidemie te stoppen. Om wereldwijd aandacht te vragen voor een integrale aanpak is in 2015 Time to Step Up gepubliceerd, waarin acht stappen worden benoemd die nodig zijn om de hiv-zorg voor kinderen te verbeteren. STOP AIDS NOW! leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van dit document, dat is gebruikt als input voor lobbyactiviteiten op internationaal niveau en eraan heeft bijgedragen dat in de duurzame ontwikkelingsdoelen aandacht is voor kinderen met hiv.

Lobby en pleitbezorging voor hiv-behandeling

Gezien de forse extra investeringen die nodig zijn om iedereen met hiv te behandelen en het einde van aids mogelijk te maken, hebben we het afgelopen jaar gepleit voor een verhoogde substantiële bijdrage van de Nederlandse overheid aan het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria hint button . In 2015 faciliteerden we daarom een bezoek van Mark Dybul, directeur van het Global Fund, aan de Tweede Kamer. Daarnaast organiseerden we een bijeenkomst over het Nederlands leiderschap in de internationale aidsbestrijding. Nederland wordt internationaal gezien als leider, omdat het taboedoorbrekende onderwerpen die samenhangen met de aidsbestrijding, zoals gendergelijkheid en homoseksualiteit, bespreekbaar maakt.

Alleen als er de komende jaren fors meer wordt geïnvesteerd in preventie, hiv-testen en toegang tot medicatie, vooral onder jongeren én vrouwen, kan aids de wereld uit. Doen we dat niet, dan zal de aidsepidemie zich verder uitbreiden, met miljoenen vermijdbare doden tot gevolg in de komende jaren.
Louise van Deth, directeur STOP AIDS NOW!

Onze lobby heeft gezorgd voor politiek draagvlak voor de steun aan de aidsbestrijding. Tot onze teleurstelling is desondanks, als gevolg van de vluchtelingencrisis en de bezuinigingen op ontwikkelingshulp, besloten tot een verlaging van de Nederlandse bijdrage aan het Global Fund met één miljoen euro in 2016 en drie miljoen euro vanaf 2017.

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.