Jongeren als leiders

 
 

“Om jongeren te bereiken is het belangrijk dat we ook zelf iets te zeggen hebben over zorg die voor ons bedoeld is. We hebben jongerenvertegenwoordigers nodig. We moeten meedoen. Betrokken zijn bij onze eigen projecten en er tegelijkertijd van profiteren. We zijn allemaal jonge mensen, we moeten elkaar vertegenwoordigen”.

Het zijn de woorden van jongerenvertegenwoordiger Kelvin uit Zimbabwe. Hij is vrijwilliger bij het Zimbabwe Young Positives Network, een netwerk voor jongeren met hiv, en blogt over zijn leven met hiv op onze website.

Ik ben leider van deze groep jonge, energieke, trotse en hardwerkende mannen en vrouwen. We maken elkaar sterker, we zijn elkaars schouder om op uit te huilen en we zijn elkaars vrienden. Door mijn ervaring als vrijwilliger heb ik veel zelfvertrouwen gekregen, waardoor ik nu kan opkomen voor wat jongeren zoals ik nodig hebben. Het voelt goed dat STOP AIDS NOW! in ons gelooft en ons ondersteunt om meer met het netwerk bereiken.
Kelvin (27 jaar), jongerenvertegenwoordiger Zimbabwe

Jongeren een stem geven

De situatie van jongeren, en jonge vrouwen in het bijzonder, kan alleen verbeteren als jongeren zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en programma’s. Zij weten immers het beste wat hun behoeftes zijn en hoe je jongeren het beste kunt bereiken. Daarom helpen we jongerenorganisaties zoals het Zimbabwe Young Positives Network. We leren de jongeren bijvoorbeeld hoe ze onderzoek moeten doen en hoe ze de resultaten vervolgens kunnen gebruiken om de wet- en regelgeving in hun land te beïnvloeden. We bieden hen daarbij de mogelijkheid om tijdens grote nationale en internationale bijeenkomsten hun stem te laten horen.

Zeker jongeren zijn nog lang niet overal vertegenwoordigd. Daarom stimuleren wij hen om zich te verenigen en brengen wij hen basisvaardigheden over leiderschap bij. In Zimbabwe heeft dit geleid tot de oprichting van een nationale stuurgroep van jongeren met hiv. Deze stuurgroep enthousiasmeert jongeren uit hun eigen regio om hun stem te laten horen.

De nationale stuurgroep bestaat uit jongeren met een visie, een droom. We vertegenwoordigen andere jongeren die met hiv leven.
Kelvin (27 jaar), jongerenvertegenwoordiger Zimbabwe

Actieve bijdrage van jongeren in Oeganda en Zimbabwe

In Oeganda en Zimbabwe deden jongeren onderzoek naar de verbeterpunten in de hiv-zorg voor jongeren in hun land. Om de problematiek in beeld te brengen hebben we samen met het jongerennetwerk in Zimbabwe vier minidocumentaries gemaakt hint button die laten zien wat het betekent om als jongere met hiv te leven, maar ook hoe het deze jongeren lukt om hiv te accepteren en zich te weren tegen stigma en onwetendheid in hun omgeving. Deze bijzondere video’s werden tijdens de jongerenconferentie voorafgaand aan ICASA hint button getoond en staan ook op de website.

De reacties waren overweldigend. Het tonen van de filmpjes gaf zowel de jongeren uit Zimbabwe als de jongeren in het publiek enorm veel kracht. Dit was echt nodig om de jongeren zelfverzekerd genoeg te maken om hun video’s daadwerkelijk te gebruiken bij hun lobby voor jongeren met hiv en ik ben ervan overtuigd dat ze veel impact zullen hebben!
Nienke Westerhof – beleidsmedewerker STOP AIDS NOW!

Vooruitblik 2016

Komend jaar zullen de jongeren de video’s gebruiken om hun behoeftes onder de aandacht te brengen van onder andere religieuze leiders en beleidsmakers. Met behulp van de checklist die ze hebben opgesteld zullen de jongeren bovendien onderzoeken hoe jeugdvriendelijk klinieken, scholen en andere organisaties zijn en op basis van de resultaten gesprekken aangaan voor verbetering. Maar voor het zover is zullen zij eerst nog extra trainingen krijgen om hun lobbyvaardigheden te verbeteren, want op dat vlak blijken ze nog een stap te moeten maken.

Lees meer over hoe we ervoor zorgen dat jongeren een rol in de aidsbestrijding gaan spelen

Meer steun voor jongeren met hiv in Oeganda en Zimbabwe

Om te zorgen dat jongeren met hiv een grotere rol konden spelen bij aidsbestrijding in hun land zijn we in 2013 in Oeganda en Zimbabwe gestart met het project ‘Meer steun voor jongeren met hiv in Oeganda en Zimbabwe’. In 2014 hebben de jongeren hun onderzoek naar de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten, rechtenschendingen en discriminatie afgerond. Daaruit bleek onder andere dat veel regelingen voor jongeren niet bekend zijn bij zowel de jongeren zelf als bij zorgaanbieders. Ook bleek dat de jongeren nog niet op alle vlakken voldoende vaardigheden hadden om voor hun rechten op te komen. Om die vaardigheden te verbeteren hebben we de netwerken van jongeren met hiv een actieve rol gegeven bij de uitvoering van het project.

Naast het onderzoek hebben de jongeren een checklist opgesteld op basis waarvan gekeken kan worden in hoeverre klinieken rekening houden met de specifieke behoeftes van jongeren met hiv. De checklist kan gebruikt worden om het huidige niveau te meten en vervolgens om te achterhalen of activiteiten om de zorg te verbeteren effect hebben gehad.

Jongeren leren

Het actief betrekken van jongeren bij de uitvoering van het project en het vergroten van de leiderschapsvaardigheden van de jongeren is enorm belangrijk en kost tijd. Gedurende het project zagen we dat er soms meer ondersteuning nodig bleek in de uitvoering van onderzoek en projectactiviteiten dan vooraf gepland. Het project heeft dan ook wat vertraging opgelopen. Ook het feit dat er een half jaar geen lokale projectcoördinator in Zimbabwe was, heeft voor vertraging van het project gezorgd. We zijn echter erg blij dat de vacature uiteindelijk door een jongere is ingevuld.

Jongeren aan het woord

Ervaringen uitwisselen met jongeren

Bij het project ‘Betere voorlichtingsprogramma's over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Afrika’ zijn jongeren ook zelf actief betrokken. Veel van de getrainde trainers uit het project behoren zelf tot de doelgroep en dragen op hun beurt hun kennis over op andere jongeren. Wij vinden het belangrijk dat zij ervaringen uitwisselen omdat ze op die manier de kwaliteit van het werk van de organisaties waarbij ze betrokken zijn kunnen verbeteren. In oktober organiseerden wij daarom als afsluiting van het project een conferentie in Pretoria. Zo’n honderd mensen, uit achttien verschillende landen, waren aanwezig om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Beleidsmakers, trainers en jongeren bespraken hoe de voorlichting aan jongeren kan worden verbeterd.
Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere:

  • Wat zijn de belangrijkste problemen waar jongeren mee te maken hebben?
  • Wat moeten we doen om die aan te pakken?
  • En wat moeten we niet meer doen?


Pretoria magazine
Om te rapporteren over de conferentie hebben we het eens over een heel andere boeg gegooid. In plaats van een formele rapportage hebben we een flitsend magazine gemaakt over de bijeenkomst. Een groep van zeven deelnemers heeft gedurende het evenement artikelen geschreven en deelnemers geïnterviewd. Het magazine is verspreid onder alle honderd deelnemers en de sponsoren van de conferentie en daarnaast gedeeld binnen ons brede netwerk van internationale professionals in de aidsbestrijding. Dit heeft gezorgd voor een groot draagvlak voor ons trainersprogramma bij onder andere maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en de Verenigde Naties.

Jongerenevenement in New York

Wanneer zich de mogelijkheid voordoet bieden wij jongeren een podium om tijdens internationale conferenties hun stem te laten horen. In september organiseerden we een door jongeren geleid evenement in New York, toen daar door de Verenigde Naties de duurzame ontwikkelingsdoelen werden vastgesteld. De jongeren, onder wie de Nederlandse jongerenambassadeur voor seksuele gezondheid en rechten Lotte Dijkstra, wezen de ruim honderd aanwezige internationale beleidsmakers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties tijdens de bijeenkomst op het belang van het betrekken van jongeren bij de implementatie van de ontwikkelingsdoelen. Ze gaven daarnaast goede voorbeelden van actieve jongerenparticipatie uit hun praktijk. Hoewel het lastig is om het effect van dit soort bijeenkomsten te meten reageerden de aanwezigen zeer positief en werden er goed inhoudelijke discussies gevoerd. Het komende jaar zal blijken in hoeverre jongeren ook daadwerkelijk aan tafel komen als in hun land de implementatie van de ontwikkelingsdoelen wordt besproken.

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.