Sociale zorg en zekerheid

 
 

"Er was een moment dat ik me zo ellendig voelde dat ik zelfmoord wilde plegen," vertelt Aster (29) uit Ethiopië. “Mijn man en ik hadden net ontdekt dat we hiv hadden, maar dat was niet het enige. Toen mijn schoonfamilie er achter kwam dat we hiv-positief waren, begonnen ze ons buiten te sluiten, vooral mij. Ze nodigden ons bijvoorbeeld uit voor koffie, maar we waren alleen welkom als we onze eigen kopjes mee zouden nemen. Die van hen mochten we niet gebruiken.

Discriminatie van mensen met hiv belemmert een goede bestrijding van aids, omdat mensen minder snel geneigd zullen zijn om hulp te zoeken. In 2015 hebben we in Ethiopië drie projecten, gericht op discriminatie en het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met hiv, afgerond. We hebben 685 vrouwen zoals Aster geholpen. “Dankzij Health Tomorrow hint button ,waar ik andere mensen met hiv ontmoette, heb ik mijn leven kunnen accepteren.

We hebben allemaal dezelfde problemen en bespreken hoe we met vervelende situaties kunnen omgaan. We voelen elkaars pijn. Dat is zo’n opluchting. We bespreken hoe we therapietrouw kunnen blijven en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we op een positieve manier met hiv leven.
Aster (29 jaar) Ethiopië

“En het beste van alles is dat ik met hun steun nu in mijn eigen inkomen kan voorzien. Voorheen kon ik moeilijk voor mijn gezin zorgen. Ik had een klein handeltje in graan, maar dat stelde niet veel voor. Dankzij het startkapitaal dat ik leende, kon ik mijn bedrijf uitbreiden. Ik ben zo blij dat ik nu een goed inkomen heb. En het liefst zou ik mijn bedrijf nog verder uitbreiden, zodat ik mijn kinderen een beter leven kan geven.”

Onderzoek naar gebruik sociale voorzieningen

Naast de individuele hulp aan mensen met hiv hebben we in Ethiopië onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen met of kwetsbaar voor hiv toegang hebben tot sociale voorzieningen. Hieruit bleek dat meer dan de helft van hen niet kan rekenen op enige vorm van steun.

Het belang van sociale zekerheid

Er komt steeds meer bewijs dat sociale zekerheid onmisbaar is voor effectieve aidsbestrijding. Zo blijkt het voor mensen met werk makkelijker om hun behandeling te blijven volgen, wat hun gezondheid en die van hun omgeving ten goede komt. Want mensen op behandeling hebben maar een hele kleine kans om het virus over te dragen. Om te zorgen dat sociale zorg en zekerheid een prominentere rol gaan spelen in de aidsbestrijding heeft UNAIDS mede op aandringen van STOP AIDS NOW! het onderwerp als extra doelstelling opgenomen in haar nieuwe strategie.

Vooruitblik 2016

Sociale zorg en zekerheid blijven ook in 2016 een belangrijk thema. In Ethiopië willen we, naast een nog lopend project op dit thema, met drie vervolgprojecten starten. En in Ghana krijgen 4500 jongeren in het project Young People in Charge naast seksuele voorlichting ook voorlichting over sparen.

Omdat inmiddels volop bewezen is dat sociale zekerheid bijdraagt aan hiv-preventie en therapietrouw blijven we actief lobbyen om te zorgen dat overheden investeren in sociale zekerheid. Ook in onze eigen projecten zullen we het thema nog meer integreren.

Lees meer over hoe we in 2015 zorgden voor sociale voorzieningen voor mensen met hiv

Hiv is in Ethiopië ontzettend moeilijk te bestrijden. De bevolking is zeer gelovig, dus het is taboe om over soa’s te praten. Toegeven dat je hiv hebt staat gelijk aan verklaren dat je met Jan en alleman het bed in duikt. Mensen zijn bang om zich te laten testen en behandelen. Het is tragisch dat het zelf-stigma net zo dodelijk is als de ziekte.
Tedesse Alemu, directeur Network of Networks of HIV Positives in Ethiopia (NEP+), Ethiopië

 
Hiv en bestaanszekerheidsprojecten in Ethiopië

Mensen met hiv hebben in Ethiopië vaak te maken met discriminatie. Naast de emotionele last die dat met zich meebrengt, heeft het ook economische gevolgen. Het is moeilijk om in je eigen levensonderhoud te voorzien als niemand je producten wil kopen of je geen winkelruimte kunt huren omdat je hiv hebt. Om het tij te keren was STOP AIDS NOW! de afgelopen jaren op verschillende plekken in Ethiopië actief.

Bestaanszekerheid voor mensen met hiv

In drie wijken in de stad Debre Birhan bijvoorbeeld werden steungroepen voor vrouwen met hiv en verzorgers van aidswezen opgericht. De vrouwen kregen hier niet alleen informatie over hoe ze ondanks hun hiv-infectie een gezond leven kunnen leiden, maar spaarden met elkaar ook geld. Dit konden de vrouwen vervolgens weer van hun groep lenen om hun eigen bedrijfje mee te starten of uit te breiden. Ze kregen les in ondernemersvaardigheden en werden geadviseerd over de bedrijfstak waar ze zich het beste op konden richten. Daarnaast waren er bijeenkomsten met de gemeenschap om stigma en discriminatie te verminderen.

In Debre Birhan kunnen driehonderd mensen met hiv en verzorgers van aidswezen, dankzij het project, in hun levensonderhoud voorzien. Na drie jaar gaan niet 71, maar 254 kinderen naar kleuterschool en in het laatste jaar is nog geen enkel kind gestopt met de lagere of middelbare school. In totaal zijn meer dan 2500 mensen, waaronder jongeren, voorgelicht over hiv en hebben meer dan duizend mensen zich laten testen.

Verder zijn verschillende kleinschalige organisaties, zoals netwerken van mensen met hiv of jongeren, ondersteund. Ze hebben een startkapitaal ontvangen, waarmee ze fondsenwervende activiteiten konden opzetten. Eén van de organisaties heeft bijvoorbeeld een gemeenschapszaal gebouwd. Deze gebruiken ze voor hun eigen bijeenkomsten, maar verhuren ze ook voor feesten en partijen. Dankzij het geld dat ze hiermee verdienen is hun bestaan in de toekomst gegarandeerd.

Linken en leren

In het ‘Link en leer-project over hiv en inkomen’ in Ethiopië hebben we twaalf organisaties die zich richten op hiv-preventie en armoedebestrijding samengebracht. Er zijn diverse trainingen en bijeenkomsten georganiseerd waarin de organisaties handvatten kregen om hun middelen efficiënter in te zetten en zo meer mensen met hiv te helpen bij het verwerven van een inkomen.

Binnen het project hebben de betrokken organisaties geleerd om onderzoek te doen. Hun kennis hebben de deelnemers vervolgens ingezet voor een eigen onderzoek naar stigma en discriminatie. Dit onderzoek, dat onder andere inzicht geeft in wie stigmatiseren, maakt het voor de organisaties makkelijker om hun strategie aan te passen. Zo heeft het bijvoorbeeld laten zien dat beroepen die met het bereiden van voedsel of persoonlijke verzorging te maken hebben meer gestigmatiseerd worden; informatie die goed van pas komt bij het adviseren van mensen met hiv over het starten van een onderneming.

Niet alle organisaties die bij het project betrokken waren konden een constructieve bijdrage leveren. Twee organisaties verlieten het project omdat zij niet voldoende financiële middelen hadden om hun activiteiten voort te zetten. Een andere, een micro-financierings-instituut, vond de tijdsinvestering die het project vroeg niet opwegen tegen de opbrengsten. De negen overgebleven organisaties zijn echter allemaal zo enthousiast over de samenwerking dat zij ook in de toekomst zullen blijven samenwerken om de economische positie van mensen met hiv te verbeteren.

Het gebruik van sociale voorzieningen

Naast het onderzoek naar stigma en discriminatie hebben we het gebruik van sociale voorzieningen door kwetsbare groepen onderzocht. Er zijn in Ethiopië verschillende voorzieningen om mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien te ondersteunen. De zorg komt echter niet terecht bij de mensen die deze het hardst nodig hebben. Van alle ondervraagden bleek 37 procent geen gebruik te kunnen maken van de diensten, maar onder leden van de meest kwetsbare groepen was dit percentage veel hoger, namelijk 54 procent. Terwijl deze voorzieningen juist voor hen bedoeld zijn.
De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek zijn gedeeld tijdens ICASA hint button .

 
Leeftijdscategorie 15-45 jaar
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Dit is 60 procent van het totale aantal nieuwe hiv-infecties in de leeftijdsgroep 15-24 jaar.
De naam ASK verwijst naar Access, Services and Knowledge (Toegang, Diensten en Kennis) uit de Engelstalige titel van het project: ASK (Access, Service and Knowledge): what young people want, what young people need.
Uitgegeven door onze lobbyorganisatie Stop AIDS Alliance en UNAIDS
In 2015 werd middels twee onderzoeken nog meer bewijs gepresenteerd dat PrEP (Pre-Exposure Profylaxis) werkt als bescherming tegen hiv.
De richtlijn die voor het project gevolgd is, schreef voor dat mensen met hiv moesten starten met hiv-remmers bij een CD4-waarde onder de 350. Sinds 2015 is het advies van de WHO om iedereen met hiv, ongeacht de CD4-waarde, te behandelen met hiv-remmers.
De Stop AIDS Alliance is een samenwerkingsverband tussen STOP AIDS NOW! en de International HIV/aids Alliance.
Het Global Fund is wereldwijd een van de belangrijkste financiers van de aidsbestrijding, en wordt door de Nederlandse overheid als zeer effectief instrument beoordeeld.
10-19 jaar
Rutgers heeft de leiding over het project, STOP AIDS NOW! is naast AMREF Flying Doctors, Simavi ,CHOICE, dance4life en IPPF een van de alliantieleden.
We werken hiervoor samen met de jonge Zuid-Afrikaanse productiemaatschappij A Blindspot Productions
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
Health Tomorrow is het netwerk van mensen met hiv in de Ethiopische plaats Godino. Het netwerk brengt mensen met hiv samen en organiseert met steun van STOP AIDS NOW! bewustwordingsactiviteiten in het dorp.
International Conference on AIDS and STIs in Africa, december 2015
1 december
Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een bericht uit op sociale media.
De ArtBag is onze tas met kunstopdruk waarmee mensen de aidsbestrijding kunnen steunen.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.